Algemene Voorwaarden Donaties 

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: 

Stichting Cyclingteam Leonie, statutair gevestigd te Gemeente Oldambt, kantoorhoudende te Winschoten aan de Beertsterweg 28,postcode 9671 BS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75924072, hierna verder te noemen: Stichting Cyclingteam Leonie. 

E-mail info@leoniebentveld.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Cyclingteam Leonie geschonken geldbedrag, of goederen in natura.

 1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Cyclingteam Leonie.

 1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, Bancontact of middels een elektronische machtiging, via de website van Cyclingteam Leonie, of een donatie doet aan Cyclingteam Leonie  , of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur. 

1.4. Statuten: Cyclingteam Leonie heeft tot doel, het faciliteren, begeleiden en ontwikkelen van het talent Leonie Bentveld op het gebied van de wielersport. 

1 1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Cyclingteam Leonie aan Cyclingteam Leonie.

 1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon Cyclingteam Leonie die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

 1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij. 

1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Cyclingteam Leonie. 2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden. 

2.3. Cyclingteam Leonie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.  

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Cyclingteam Leonie. 

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Cyclingteam Leonie. 

3.2. Cyclingteam Leonie is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten. 

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Cyclingteam Leonie nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Cyclingteam Leonie is bijgeschreven. 

3.4. Aansprakelijkheid: Cyclingteam Leonie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Cyclingteam Leonie voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Cyclingteam Leonie. 

Artikel 4. Rechten gevende partij 

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Cyclingteam Leonie. 

Artikel 5. Plichten Cyclingteam Leonie  

5.1. Cyclingteam Leonie verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten. 

5.2. Cyclingteam Leonie neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Cyclingteam Leonie aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting. 

5.3. Alle personen die namens Cyclingteam Leonie bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. 

Artikel 6. Plichten gevende partij 

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; 

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd; 

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op. 

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 

7.1. Cyclingteam Leonie verwerkt de door de gevende partij aan Cyclingteam Leonie verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.  

7.2. Deze persoonsgegevens worden door Cyclingteam Leonie verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Cyclingteam Leonie geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. 

Artikel 8. Slotbepalingen 

8.1. Het privacy statement die Cyclingteam Leonie hanteert is onverkort van toepassing. 

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.